fbpx Skip to main content

Plusside ja miinuste analüüs

Klassikaline plusside ja miinuste analüüs on vettpidav tööriist konkreetse idee analüüsimiseks. Analüüs seisneb idee positiivsete ja negatiivsete külgede võrdlemises koos mõju ja riski hindamisega.

 

Analüüsi saab läbi viia näiteks tabeli või nimekirjana. Huvigrupid on inimesed ja organisatsioonid, keda see projekt mõjutab. Riskid on võimalikud negatiivse mõjuga osad sellest ideest.

 

Riske saab hinnata 10×10 meetodiga, kus tuleb esmalt hinnata 1-10 punkti skaalal riski mõju (1 tähendab, et mõju on väga nõrk ning 10, et mõju on väga tugev) ning tõenäosust, et risk läheb täida (1 on väga väikene tõenäosus ning 10 on väga suur tõenäosus). Korrutades kaks arvu omavahel saame riski protsendi.

 

Näiteks on risk rulaga sõites vigastuse saamine. Mõju võib olla päris suur, näiteks 8 ning tõenäosus on ka suur, näiteks 9. Siis on risk kokku 8 x 9 = 74%.

 

Analüüsitav idee: Vahetusõpilaseks minemine Prantsusmaale

Plussid Miinused
+ põnev kogemus

+ kultuuriline elamus

+ uued teadmised

– ei oska prantsuse keelt

– on kallis

Mõju huvigruppidele Riskid
Sõbrad Eestis – ei suhtle tihti

Vanemad – koduigatsus

Tantsutrenn – ei saa trennis käia, kukub enda grupist välja

Juhtub õnnetus välismaal 2×7=14%

Ei saa koolis hakkama, pean tagasi tulema 4×8=32%

 

Koostas Omari Loid

Анализ плюсов и минусов

Классический анализ плюсов и минусов — это огнеупорный инструмент для проверки конкретной идеи. Анализ состоит в сравнении положительных и отрицательных сторон идеи вместе с оценкой риска.

 

Анализ можно провести в виде таблицы или списка. Заинтересованными здесь являются люди и организации, на которых повлияет проект. Рисками здесь являются части идеи с отрицательным эффектом.

 

Риски можно проанализировать методом 10×10, где сперва нужно оценить по 10-бальной шкале эффект риска (где 1 означает, что риск довольно слабый, а 10 — довольно сильный) и вероятность, что риск возможен (где 1 означает, что вероятность мала, а 10 — велика). Перемножив два числа получим процент риска.

 

Например, есть риск получить травму, катаясь на скейте. Эффект может быть довольно высок, например, 8, и вероятность тоже высока, например, 9. Таким образом процент риска составит 8 x 9 = 74%.

 

Анализируемая идея: студенческий обмен во Франции

Плюсы Минусы
+ классный опыт

+ культурное обогащение

+ новые знания

– я не говорю по-французски

– это дорого

Влияние на целевую группу Риски
Друзья в Эстонии — общаемся редко

Родители — тоска по дому

Танцевальные тренировки — не смогу ходить на тренировки, выпаду из группы

За границей что-то может произойти 2 x 7 = 14%

Не справлюсь с учебой, придется вернуться назад 4 x 8 = 32%

 

Составил: Омари Лойд
Перевел: Денис Ершов