fbpx Skip to main content

SWOT juhend

SWOT analüüs on võimas tööriist, millega hinnata organisatsiooni, projekti, ettevõtte jms üldist võimekust. See on universaalne ning sobib paljude erinevate olukordade hindamise jaoks.

SWOT on inglisekeelne akronüüm analüüsi teguritest: Strengths (tugevused), Weaknesses (nõrkused), Opportunities (võimalused), Threats (ohud). Analüüs toimub kahes osas: esmalt tuleb kaardistada iga tegur ning teiseks tuleb hinnata tegurite koosmõju. Tegurid jaotuvad sisemisteks ehk kontrollitavateks ning välimisteks ehk mitte kontrollitavateks. Kontrollimine tähendab, et organisatsioon, meeskond saab otseselt seda kasutada või muuta.

Tegurite kaardistamine

Tugevused on analüüsitava organisatsiooni, projekti vms omandis või kontrolli all olevad tegurid, mis annavad eelise. See võib olla võrreldes teistega sarnastega või analüüsi sooritaja poolt tunnetatav tähtis väärtus. Näiteks toote suur tuntus, hea meediakajastus vms.

Nõrkused on tegurid, mille üle võib mingisugune kontroll olla, kuid need panevad organisatsiooni, projekti ebasoodusasse olukorda. Näiteks ei ole meeskonnas vajalikku kompetentsis, raha vms.

Võimalused on tegurid, mille üle kontroll puudub, kuid nende mõju on positiivne. Näiteks üldine ühiskonna arvamus, turu trendid jms.

Ohud on tegurid, mille üle kontroll puudub ja nende mõju on negatiivne. Näiteks võimsamad konkurendid, muutused seadusandluses jms.

Koosmõju hindamine

Teise sammuna tuleb hinnata tegurite koosmõju. Selleks tuleb vastata järgmistele küsimustele:

  1. Kuidas mõjutavad üksteist tugevused ja nõrkused? Kas ja kuidas saab mõni tugevus leevendada mõnda nõrkust ja vastupidi?
  2. Missugused tugevused aitavad ära kasutada võimalusi? Missugused nõrkused takistavad võimaluste kasutamist?
  3. Missugused tugevused vähendavad ohte?
  4. Missugused nõrkused suurendavad ohte? (olukorrad, mida kindlasti vältida/ennetada)

Analüüsi läbiviimine

SWOT analüüsi on mõistlik viia läbi kahes osas. Esmalt kaardistab tegureid iga meeskonna liige üksinda ning seejärel koondatakse tulemused SWOT maatriksile. Teisealt analüüsitakse koos meeskonnana tegurite koosmõjusid. Siin võib samuti iga üks esmalt ise analüüsida ja siis koos arutada. Tähtis on esmalt kasutada märksõnu, kui hiljem ikkagi iga tegur ja mõju lahti seletada, et ka hiljem mõistaks.

SWOT maatriks

Toetavad Nõrgestavad
Sisemised Tugevused Nõrkused
Välimised Võimalused Ohud

 

SWOT analüüsi kasutamine

Eelkõige on SWOT kirjeldav analüüs – see annab ülevaate hetkeolukorrast. SWOT on sisend otsuste tegemiseks, see ise ei ennusta tulevikku. Teises etapis tehtud analüüs annab informatsiooni, millele tähelepanu pöörata, kuid tähtsuste määramiseks on vaja edasist analüüsi. SWOT on suhteliselt hästi struktureeritud analüüs, mis aitab tööle hoogu juurde anda.

 

Koostas: Omari Loid

Руководство по SWOT

SWOT-анализ — это довольно мощный инструмент, который поможет оценить общий потенциал организации, проекта, предприятия и т. д. Это универсальный метод и помогает при оценке самых разных ситуаций.

SWOT — английский акроним, описывающий факторы анализа: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы). Анализ состоит из двух частей: сначала необходимо изучить каждый фактор, а затем посмотреть, как работает совместное влияние факторов. Факторы делятся на внутренние, то есть контролируемые, и внешние, то есть неконтролируемые. Контроль означает, может ли организация или группа тут что-то изменить.

Создание карты факторов

Сильные стороны — факторы, находящиеся в собственности или под контролем организации или группы, и дающие преимущество. Это может быть важная ценность в сравнении с другими организациями или группами. Например, узнаваемость проекта или продукта, хорошее освещение в медиа и т. д.

Слабые стороны — факторы, которые предполагают некоторый контроль, хотя они могут поместить организацию или проект в неблагоприятные условия. Например, у команды проекта нет важных навыков или ресурсов.

Возможности — факторы, над которыми контроля нет, но их эффект может быть положительным. Например, общественное мнение, тренды, тенденции и т. д.

Опасности — факторы, над которыми контроля нет, и их влияние может быть негативным. Например, конкурентные проекты, изменения и т. д.
Оценка совместного влияния

Вторым шагом является оценка совместного влияния факторов. Для этого необходимо ответить на следующие вопросы:

  1. Как влияют друг на друга сильные и слабые стороны? Как может какая-то сильная сторона снизить эффект слабой стороны и наоборот?
  2. Какие сильные стороны помогают использовать возможности? Какие слабые стороны могут помешать использованию возможностей?
  3. Какие сильные стороны снижают опасности?
  4. Какие слабые стороны увеличивают опасности? (ситуации, которые стоит избегать/предупреждать)

Прведение анализа

SWOT-анализ уместнее провести в двух частях. Сначала, факторы определяет каждый член команды индивидуально, после чего результаты собираются на общую SWOT-матрицу. Далее, вместе с командой анализируется совместное влияние факторов. Здесь снова каждый может индивидуально проанализировать, а после вместе обсудить. Важно сначала использовать ключевые слова, а позднее разъяснить каждый фактор и влияние отдельно, чтобы понимание сохранилось.

SWOT-матрица

Поддерживающие Ослабляющие
Внутренние Сильные стороны Слабые стороны
Внешние Возможности Опасности

 

Использование SWOT-анализа

Прежде всего, SWOT — описывающий анализ, то есть дает представление о существующей ситуации.  SWOT — это вводная для принятия решений, сам инструмент не предсказывает будущего. Анализ, сделанный на втором этапе, дает информацию о том, на что обратить внимание, хотя для определения важности необходим дальнейший анализ. SWOT — относительно хорошо структурированный анализ, который помогает начать работу.

 

Составил: Омари Лойд | omari@aestia.ee
Перевел: Денис Ершов